Kontakt oss for rørinspeksjon i Oslo, Akershus, Østfold

Rørinspeksjon benyttes for å kartlegge rørtraseer, utføre fallmålinger, kumregistrering, kumpeiling og som etterkontroll av nye røranlegg. I tillegg benytter vi oss av rørinspeksjon som en del av både forarbeid og sluttdokumentasjon ved rørfornying.

Vi utfører rørinspeksjon av stikk- og hovedledninger med stakekamera og kameratraktor. Tjenesten leveres til offentlig og privat sektor, industri og på VA-anlegg over hele Østlandet. Metoden benyttes for å avdekke lekkasjer, forstoppelser og for å gi en tilstandsvurdering på rørene. Rapporter og videoopptak leveres.

Rørinspeksjon av avløps- og overvannsledninger

Vi har utstyr for å dekke dimensjonsområdene 18-1600mm ved hjelp av stakekamera og kameratraktor. For kommuner kan vi tilby rørinspeksjon av spill- og overvannsledninger på eksisterende ledningsnett samt på nyanlegg før overtagelse. For stikkledninger benyttes i hovedsak stakekamera med opptil 80 meters rekkevidde for tilstandsvurdering, kartlegging og feilsøk. Vi har sving- og dreibart hode på utstyret slik at vi også kan se inn i grenrør/tilkoblinger. Rapporter og videofiler leveres digitalt via e-post eller USB-stick til kunde etter gjennomgang og rapportering.

For best resultat på inspeksjonen anbefales det at ledningene gjennomspyles/renses.

Rørinspeksjon vannledninger

Vi har rent kamera for bruk i vannledninger helt ned til 16mm, dette benytter vi for å avdekke synlige feil og lekkasjer i forbindelse med lekkasjesøk.

Rørinspeksjonsbiler

Våre rørinspeksjonsbiler har traktorkameraer for inspeksjon fra DN100-DN1600. Rørinspeksjon utføres på nyanlegg og eksisterende rørledninger utført etter NORVAR-rapport 145/2005. Vi benytter WinCan v8 for tilhørende rapportering. Der vi ikke kommer til med kameratraktor, benyttes stakekamera. I bilene er det kontor og utstyr for å kunne avgi rapporter og motta/sende data. Dersom vi ikke kommer med bil, har vi mobilt utstyr for å kunne gjennomføre oppdraget.