Rørinspeksjon

 • Tilstandskontroll av eksisterende rørledninger
 • Kvalitetskontroll på nye rørledninger
 • Lokalisering av rørtrasé/kummer
 • Dokumentasjon av tette rør/fremmedvann

Tetthetsprøving

 • Tetthetskontroll av nye selvfallsledninger og kummer med luft eller vann
 • Tetthetskontroll av eksisterende kummer med luft eller vann

Trykkprøving

 • Trykkprøving av vannledninger
 • Trykkprøving av avløpsledninger

Desinfisering og Nøytralisering

 • Desinfisering av nye vannledninger
 • Desinfisering av eksisterende ledninger etter reparasjon/forurensning
 • Desinfisering av brønner
 • Desinfisering av høydebasseng
 • Vannprøve etter utført jobb